Zamówienia publiczne

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Szczegółowe informacje w załączniku.

zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły w załączniku.

 

Informacja o kwocie zamówienia


Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00226144/01

Data ogłoszenia: 2021-10-08

Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-10-15 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-13

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach.

Opublikowane ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykluczenia

Załącznik nr 3 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 – Wiedza i doświadczenie

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 6 – Wzór umowy


Informacja o unieważnieniu postępowania

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tDz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Szczegółowe informacje w załączniku.

zawiadomienie_o_unieważnieniu


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana w SWZ

 


Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00191922/01

Data ogłoszenia: 2021-09-24

Termin składania ofert: 2021-10-07 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-10-07 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-11-05

 

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach.

Wyposazenie_sali_kinowej_ogloszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyposazenie_sali_kinowej_SWZ

Zmiana w SWZ

Zalacznik_1_formularz_ofertowy

Zalacznik_2_oswiadczenie_wykluczenie

Zalacznik_3_grupa_kapitalowa

Zalacznik_4_wiedza_doswiadczenie

Zalacznik_5_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego

Zalacznik_6_wzor_umowy


UWAGA!

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje iż na podstawie art. 255 pkt.5 Dz.U.2021.1129 odwołuje postępowanie pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.


Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00110447/01

Data ogłoszenia: 2021-07-09

Termin składania ofert: 2021-07-22 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-07-22 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-08-20

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach.

 

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_ogloszenie_opublikowane_2021.07.09

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_SWZ_2021.07.09

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_1_formularz_ofertowy

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_2_oswiadczenie_wykluczenie

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_3_grupa_kapitalowa

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_4_wiedza_doswiadczenie

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_5_zobowiazanie_podmiotu_trzeciego

2021_przetarg_wyposazenie_nowej_sali_kinowej_Zalacznik_6_wzor_umowy

 


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączniku.

2021_przetarg_projektor_cyfrowy_informacja_o_wyborze


Informacja z otwarcia ofert

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) przekazuje informację z otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku.

2021_przetarg_projektor_cyfrowy_informacja_z_otwarcia


Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”, zgodnie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Szczegóły w załączniku.

2021_przetarg_projektor_cyfrowy_informacja_kwota_zamowienia

 


Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup zestawu cyfrowego do nowej sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00023436/01

Data ogłoszenia: 2021-03-26

Termin składania ofert: 2021-04-08 10:00

Miejsce składania ofert: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 12:00

Termin związania ofertą: do 2021-05-07

 Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty w załącznikach.

1. Opublikowane ogłoszenie

2. SWZ

3. Załącznik 1 – formularz ofertowy

4. Załącznik 2 – oświadczenie wykluczenia

5. Załącznik 3 – grupa kapitałowa

6. Załącznik 4 – widza i doświadczenie

7. Załącznik 5 – zobowiązanie podmiotu trzeciego

8. Załącznik 6 – wzór umowy


 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest kompletna obsługa streamingu audio-video

imprezy muzyczno-konkursowej o charakterze rockowym: ROCK MAY FESTIVAL która odbędzie się w dniu 8 maja 2021 w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach ul. Wita Stwosza2/4

Do pobrania ZAPYTANIE Ofertowe


Protokół z wyboru instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

 

W dniu 8 lutego 2021 roku została wybrana instytucja finansowa,  która będzie odpowiedzialna za zarządzanie i prowadzenie PPK.

Do pobrania:

Protokół_z_wyboru_instytucji_finansowej_PPK


Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Do pobrania:

————————————————————————————–

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje, że w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

„Remont i doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki” realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj:

Część I – Remont pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki

Część II – Doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki

na wszystkie dwie części zamówienia została wybrana oferta  złożona przez:

Konsorcjum firm:

  1. TM-BUD Zakład Elektroinstalacyjny Sp. Z o.o. – Lider Konsorcjum Al. Niepodległości 10, 96-100 Skierniewice
  2. GOLECO Wiktor Gołota – Partner Konsorcjum Wołucza 37, 96-200 Rawa Mazowiecka

dokument do pobrania

ogłoszenie o wynikach przetargu

——————————————————————————————-

Informacja z otwarcia ofert

Dnia 02.07.2020 godz 10:30 w Kinoteatrze Polonez Skierniewicach ul. Wita Stwosza 2/4 96-100 Skierniewice miało miejsce otwarcie ofert na

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Remont i doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki” realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj
Część I – Remont pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki
Część II – Doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki

Do pobrania dokument:

Informacja z otwarcia ofert

 


Ogłoszenie!

Centrum Kultury i Sztuki ogłasza przetarg na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont i doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Kultury i Sztuki” realizowanego w procedurze zaprojektuj i wybuduj

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki 1-8 do SIWZ

Załącznik nr_9_do_SIWZ – PFU-Remont pomieszczeń CKIS

Załącznik nr 10 – opis techniczny doposażenia

Załącznik nr 1 do PFU

Załącznik nr 2 do PFU

Umowa

Ogłoszenie umieszczone zostało na tablicy informacyjnej w budynku Kinoteatru Polonez ul. Wita Stwosza 2/4, 96-100 Skierniewice.

________________________________________________

OGŁOSZENIE

Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki

w Skierniewicach

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki ogłasza konkurs ofert

na WYNAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA USŁUGI GASTRONOMICZNE, położonych w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice.

http://bip.cekis.pl/index.php?c=article&id=12

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY z dnia 03.06.2019 roku

———————

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.05.2019 roku

o Wymianę zespołu ekranowego i okotarowania na sali nr 1 w kinoteatrze POLONEZ w terminie do 30.09.2019 roku.

Zapytanie ofertowe + załącznik nr 1

———————

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 04 kwietnia 2019 roku dotyczącego kompleksowej obsługi technicznej artystyczno–rozrywkowej imprezy plenerowej „Maj Syty Fest 3”, która odbędzie się na Rynku MiejskimSkierniewicach w dniu 25 maja 2019 roku.

Szczegóły w załączniku – protokole wyboru wykonawcy.

Protokół rozstrzygnięcia

——————————————————————————

 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach zaprasza do złożenia oferty na kompleksową obsługę techniczną artystyczno–rozrywkowej imprezy plenerowej „Maj Syty Fest 3”, która odbędzie się na Rynku MiejskimSkierniewicach w dniu 25 maja 2019 roku.

Szczegóły w załącznikach:

2019.05.25_MSF_3_plan_graficzny_terenu_imprezy
2019.05.25_MSF_3_zapytanie_ofertowe_technika_SKAN
2019.05.25_MSF_3_zapytanie_ofertowe_technika_Zalacznik_1_formularz
2019_MSF_3_Eldo_rider
2019_MSF_3_FWF_rider
2019_MSF_3_FWF_rider_stage_plan
2019_MSF_3_Niemoc_rider
2019_MSF_3_Rebeka_rider_dzwiek
2019_MSF_3_Rebeka_rider_swiatlo
2019_MSF_3_Smolik-Kev_Fox_rider_dzwiek
2019_MSF_3_Smolik-Kev_Fox_rider_stage_plan
2019_MSF_3_Smolik-Kev_Fox_rider_swiatlo

——————————————————————————-

Wyniki przetargu pn. „Naprawa dachu na Kinoteatrze Polonez”

Dokument do pobrania

Wyniki przetargu nieograniczonego pn „Naprawa dachu na kinoteatrze Polonez”

——————————————————————————-

Informacja z otwarcia ofert

Dokument do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa dachu na kinoteatrze Polonez” w Skierniewicach, ul. Wita Stwosza 2/4

——————————————————————————-

Ogłoszenie
o wydłużeniu terminu składania ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„Naprawa dachu na kinoteatrze Polonez” w Skierniewicach, ul. Wita Stwosza 2/4

Przedłużenie terminu

Informacje dodatkowe do SIWZ

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa dachu na kinoteatrze „Polonez” w Skierniewicach, ul. Wita Stwosza 2/4″

Poniżej dokumentacja związana z informacją:

——————————————————————————-

Protokół wyboru wykonawcy

Przedmiot zamówienia jest wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność  gastronomiczną i cateringową w budynku Kinoteatru Polonez w Skierniewice, ul. Wita Stwosza 2/4 oraz wyłonienie Operatora tej działalności. 

WYNIKI:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

——————————————————————————-

Zapytanie ofertowe z dnia 10.01.2018

Przedmiot zamówienia jest wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność  gastronomiczną i cateringową w budynku Kinoteatru Polonez w Skierniewice, ul. Wita Stwosza 2/4 oraz wyłonienie Operatora tej działalności. 

Poniżej dokumentacja związana z zapytaniem.

Termin wykonania zamówienia:
Termin przedstawienia koncepcji aranżacji kawiarni i złożenia Oferty do dnia 31 stycznia 2018 do godziny 12.00

Oferta powinna być dostarczona na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Szczegóły zamówienia:

 

——————————————————————————-

 

Protokół wyboru wykonawcy

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa cateringowa imprezy XXIII Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów, która odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Kinoteatrze „Polonez”, ul. Wita Stwosza 2/4, w dniu 25 listopada 2017 roku.

WYNIKI:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

——————————————————————————-

Protokół wyboru wykonawcy

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa cateringowa imprezy Skierniewicki Dzień Seniora, która odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, Kinoteatrze „Polonez”, ul. Wita Stwosza 2/4, w dniu 16 listopada 2017 roku.

WYNIKI:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

——————————————————————————-

Protokół wyboru dostawcy

Przedmiot zamówienia: Dostawa nadajnika radiowego FM dla Radia RSC z dnia 04.07.2017 r.

WYNIKI:

PROTOKÓŁ WYBORU DOSTAWCY

——————————————————————————-

Zapytanie ofertowe z dnia 04.07.2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa nadajnika radiowego FM zgodnie ze specyfikacją z poniższego załącznika:

POBIERZ ZAPYTANIE OFERTOWE 04.07.2017

Termin wykonania zamówienia: do 21 dni roboczych od podpisania umowy.

Oferta powinna być dostarczona na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33 (sekretariat), 96-100 Skierniewice do dnia 17.07.2017r. do godz. 12.00.

Pozostałe dokumenty:

——————————————————————————-

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania o cenę

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.02.2017

——————————————————————————-

Zapytanie ofertowe z dnia 22.02.2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz projektu wykonawczego aranżacji wnętrz Kinoteatru Polonez w Skierniewicach

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy następujących pomieszczeń:

  • hol wejściowy
  • kasy
  • hol główny na parterze
  • korytarze: parter, I piętro
  • hol na I piętrze

Poniżej dokumentacja związana z zapytaniem i dokumenty dla oferentów.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 marca 2017 do godziny 12:00

Oferta powinna być dostarczona na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Szczegóły zamówienia:

——————————————————————————-

Protokół wyboru wykonawcy

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla potrzeb Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.

WYNIKI:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

——————————————————————————-

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja sprzętu dla Radia RSC.
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa sprzętu będącego wyposażeniem reżyserki emisyjnej, studia emisyjnego, studio nagraniowego oraz wyposażenia towarzyszącego Radia RSC w Skierniewicach.

Poniżej dokumentacja związana z zapytaniem i dokumenty dla oferentów.

Termin odpowiedzi na zapytanie: 8 listopada 2016, godz. 12:00

Oferta powinna być dostarczona na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice

Szczegóły zamówienia:

 

WYNIKI: