Statut

STATUT
CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w Skierniewicach

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, zwane dalej CKiS, jest samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Miasto Skierniewice, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z2012r. poz. 406ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§2.

 1. Organizatorem CKiS jest Miasto Skierniewice.
 2. CKiS wpisane jest do rejestru instytucji kultury pod nr 2prowadzonego przez Miasto Skierniewice.
 3. Od dnia wpisu do rejestru CKiS posiada osobowość prawną.
 4. Nadzór nad działalnością CKiS sprawuje Prezydent Miasta Skierniewice.

§3.

 1. Siedzibą CKiS jest Miasto Skierniewice.
 2. Obszarem działania CKiS jest Miasto Skierniewice, a także cały kraj i zagranica.
 3. CKiS używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby według poniższego wzoru:

Centrum Kultury i Sztuki

ul. Reymonta 33

96-100 Skierniewice

Tel./faks 046833-24-12

NIP: 836-10-00-793

REGON: 001013370

www.cekis.pl

§4.

W skład struktury organizacyjnej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 1. Kinoteatr „Polonez”;
 2. Radio RSC;
 3. Klub „Konstancja”;
 4. Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości.

Rozdział 2.

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§5.

 1. CKiS kieruje dyrektor, przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora. Dyrektor organizuje działalność CKiS i reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
 2. Dyrektor samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów określonych w odrębnych przepisach prawa.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników CKiS.
 5. Zastępców Dyrektora powołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Skierniewice.
 6. Odwołanie Zastępcy Dyrektora następuje w trybie, o którym mowa w ust.5.

§6.

Organizację wewnętrzną CKiS określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§7.

 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako organ doradczy i opiniodawczy.
 2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny CKiS.

Rozdział 3.

ZAKRES I CELE DZIAŁALNOŚCI

§8.

Podstawowe płaszczyzny działań CKiS:

 1. edukacja artystyczna związana ze wszystkimi dziedzinami sztuki,
 2. upowszechnianie kultury, wartości artystycznych i patriotycznych,
 3. prowadzenie działalności wychowawczej.

§9.

Do celów działalności CKiS należą:

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa;
 2. organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze;
 3. przygotowywanie uczestników do świadomego odbioru propozycji artystycznych;
 4. kształtowanie gustów estetycznych, rozwijanie zdolności artystycznych i zachowań w sferze publicznej;
 5. odkrywanie talentów, wspomaganie ich rozwoju poprzez m.in. prowadzenie programu stypendialnego;
 6. tworzenie warunków do rozwoju i realizacji zainteresowań artystycznych;
 7. informowanie, promowanie i reklamowanie działalności CKiS.

§10.

Do zakresu statutowej działalności CKiS należą:

1. edukacja:

 1. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży i wychowanie przez sztukę,
 2. inicjowanie wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice przedsięwzięć w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży,
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie kursów, szkoleń i wykładów,
 4. metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego,
 5. prowadzenie kół i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 6. budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców w oparciu o historię miasta i regionu,
 7. organizowanie ruchu artystycznego (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne i inne);

2. upowszechnianie:

 1. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnienie dóbr kultury,
 2. tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą isztuką,
 3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 4. organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego,
 5. popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 6. organizacja lokalnych rynków kultury,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej;

3. impresariat:

 1. impresariat artystyczny,
 2. organizowanie imprez profesjonalnych: spektakli, koncertów, wystaw,
 3. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, związkami twórczymi itwórcami indywidualnymi,
 4. współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,
 5. organizacja imprez artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 6. organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta,
 7. promocja i reklama działalności CKiS;

4. usługi:

 1. świadczenie usług fonograficznych, filmowych,
 2. świadczenie usług z wykorzystaniem techniki estradowej,
 3. świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych,
 4. świadczenie usług wynajmu pomieszczeń,
 5. świadczenie usług transportowych,
 6. prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej, w tym polegającej na sprzedaży materiałów i produktów.

Rozdział 4.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§11.

Podstawą gospodarki finansowej CKiS jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Miasto Skierniewice.

§12.

 1. Działalność CKiS jest finansowana z wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji budżetowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 2. CKiS może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za świadczone usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§13.

 1. CKiS może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczać na realizację zadań statutowych.
 2. Dotacja organizatora nie może być wykorzystana na finansowanie działalności innej niż statutowa.
 3. Dla działalności innej niż statutowa prowadzona jest dokumentacja księgowa pozwalająca ustalić przychody, koszty i dochody tej działalności.

§14.

 1. Wynagrodzenie dla pracowników ustala Dyrektor CKiS na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. CKiS może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych.

§15.

 1. W imieniu CKiS oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa Dyrektor. Dyrektor zarządza CKiS i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Osobami upoważnionymi są Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy bądź osoba przez niego upoważniona.

Rozdział 5.

MIENIE OŚRODKA

Mienie CKiS jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17.

Statut CKiS nadaje Rada Miasta Skierniewice, która może dokonać w nim zmian.

§18.

W przypadku likwidacji zobowiązania i wierzytelności CKiS przejmuje Miasto Skierniewice.