Statut

Załącznik do uchwały Nr XVl/11/2020 Rady Miasta Skierniewice
z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

Statut Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, zwane dalej CKiS, jest samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. I 15, poz. 730, poz. 1696, poz. 2020), niniejszego Statutu oraz innych przepisów dotyczących zakresu działalności CKiS.

§ 2. 1. Organizatorem CKiS jest Miasto Skierniewice.

2. CKiS wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Skierniewice.
3. Od dnia wpisu do rejestru CKiS posiada osobowość prawną.
4. Nadzór nad działalnością CKiS sprawuje Prezydent Miasta Skierniewice.

§ 3. I. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach posługuje się skróconą nazwą: ,,Centrum Kultury i Sztuki” lub „CKiS”. Siedzibą CKiS jest Miasto Skierniewice.

2. Obszarem działania CKiS jest Miasto Skierniewice, a także cały kraj i zagranica.
3. CKiS używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.

Rozdział 2
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 4. I. CKiS kieruje Dyrektor, przy pomocy jednego lub dwóch Zastępców Dyrektora. Dyrektor organizuje działalność CKiS i reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
2. Dyrektor może wydawać pisemne zarządzenia, obowiązujące podległe mu osoby i jednostki. Dyrektor samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów określonych w odrębnych przepisach prawa.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Skierniewic w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników CKiS.
5. Zastępców Dyrektora powołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Skierniewice.
6. Odwołanie Zastępcy Dyrektora następuje w trybie, o którym mowa w ust.5.

§ 5. Organizację wewnętrzną CKiS określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 6. I. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako organ doradczy i opiniodawczy.

2.Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny CKiS.

Rozdział 3
ZAKRES I CELE DZIAŁALNOŚCI

§7. Podstawowe płaszczyzny działań CKiS:
I)edukacja artystyczna związana ze wszystkimi dziedzinami sztuki;

2) upowszechnianie kultury, wartości artystycznych i patriotycznych;
3) prowadzenie działalności wychowawczej.
§ 8. Do celów działalności CKiS należą:
I) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa;

2) organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze;
3) przygotowywanie uczestników do świadomego odbioru propozycji artystycznych;
4) kształtowanie gustów estetycznych, rozwijanie zdolności artystycznych i zachowań w sferze publicznej;
5) odkrywanie talentów, wspomaganie ich rozwoju poprzez m.in. prowadzenie programu stypendialnego;
6) tworzenie warunków do rozwoju i realizacji zainteresowań artystycznych;
7) informowanie, promowanie i reklamowanie działalności CKiS.
§ 9. Do zakresu statutowej działalności CKiS należą:
I) edukacja:
a) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży i wychowanie przez sztukę,
b) inicjowanie wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice przedsięwzięć w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży,
c) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie kursów, szkoleń i wykładów,
d) metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego,
e) prowadzenie kół i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
f) budowanie tożsamości kulturowej mieszka11ców w oparciu o historię miasta i regionu,
g) organizowanie ruchu artystycznego (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne i inne);
2) upowszechnianie:
a) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnienie dóbr kultury,
b) tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
d) organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego,
e) popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
f) organizacja lokalnych rynków kultury,
g) prowadzenie działalności wydawniczej;
3) impresariat:
a) impresariat artystyczny,
b) organizowanie imprez profesjonalnych: spektakli, koncertów, wystaw,
c) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, związkami twórczymi i twórcami indywidualnymi,
d) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,
e) organizacja imprez artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
f) organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta,

g)promocja i reklama działalności CKiS;

4) działalność gospodarcza i usługi:
a) fonograficzne, filmowe, fotograficzne,
b) z wykorzystaniem techniki estradowej,
c) edukacyjne i szkoleniowe,
d) wynajmu pomieszcze11,
e) transportowe; prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej, w tym polegającej na sprzedaży materiałów i produktów,
f) sprzedaż biletów do kinoteatru, na imprezy artystyczne, targi,
g) prowadzenia drobnego handlu,
h) prowadzenia małej gastronomii,
i) sprzedaży, sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej dzieł sztuki i artykułów związanych z kulturą, sprzedaż aukcyjna,
j) zawieranie umów depozytu,
k) prowadzenie galerii dzieł sztuki,

1)prowadzenie działalności wydawniczej związanej z upowszechnieniem i promocją kultury,

m) świadczenie usług eksperckich,
n) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów i sprzętu technicznego,
o) organizowanie zleconych imprez rozrywkowych i turystycznych;

5) prowadzenie radia;
6) prowadzenie kina;
7) prowadzenie teatru;
8) prowadzenie punktu informacji turystycznej i kulturalnej.

Rozdział 4
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§10. Podstawą gospodarki finansowej CKiS jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Miasto Skierniewice.
§11. I. Działalność CKiS jest finansowana z wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji budżetowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2.CKiS może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za świadczone usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
§12. I. CKiS może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczać na realizację zada11 statutowych.

2. Dotacja organizatora nie może być wykorzystana na finansowanie działalności innej niż statutowa.
3. Dla działalności innej niż statutowa prowadzona jest dokumentacja księgowa pozwalająca ustalić przychody, koszty i dochody tej działalności.
§13. Wynagrodzenie dla pracowników ustala Dyrektor CKiS na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§14. W imieniu CKiS oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa Dyrektor. Dyrektor zarządza CKiS i reprezentuje je na zewnątrz.

Rozdział 5
MIENIE OŚRODKA

§ 15. Mienie CKiS jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815).

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Statut CKiS nadaje Rada Miasta Skierniewice. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.

§ 17. W przypadku likwidacji zobowiązania i wierzytelności CKiS przejmuje Miasto Skierniewice

 

Źródła:

  1. UCHWAŁA NR XVI/11/2020 RADY MIAST A SKIERNIEWICE z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach oraz Biura Wystaw Artystycznych w Skierniewicach
  2. UCHWAŁA NR XVIII/18/2020 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach