Zapytanie ofertowe: „Usługa na zwiększenie mocy elektrycznej w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór zapytania ofertowego

Skierniewice ,dnia 15.06.2022r.

 

Zapytanie ofertowe

 

I.                 ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

ul. Reymonta 33

96-100 Skierniewice

NIP  836 10 00 793

tel. +48 46 833 24 12

 

Zaprasza do złożenia oferty na: „Usługa na zwiększenie mocy elektrycznej w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”

 

II.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Wykonanie dokumentacji projektowej.

2.      Sporządzenie i uzgodnienie instrukcji współpracy z PGE.

3.      Wymianę przekładników prądowych.

4.      Ułożenie dodatkowej wewnętrznej linii zasilającej.

5.      Wymiana transformatora.

6.      Wyposażenie stacji transformatorowej w sprzęt BHP.

7.      Wykonanie dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze w formie papierowej oraz jedna w wersji elektronicznej).

Parametry transformatora Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowej .

 

III.              TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dnia : 17 października 2022r.

 

IV.              OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna:

1.      być złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2.      posiadać datę sporządzenia,

3.      zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, email oraz numer NIP,

4.      być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.

 

 

Cena oferty:

1.      Wykonawca określi cenę oferty netto oraz podatek VAT, jako cenę ryczałtową

2.      Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.

3.      Cena oferty musi być podana liczbowo w walucie polskiej, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

4.      Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

V.               OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności, posiadają wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności oraz posiadają potencjał do wykonania zamówienia. Wykonawca winien posiadać wszelkie badania i uprawnienia związane
z realizacją  zamówienia, w tym również zgodne z przepisami BHP.

 

VI.              INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

1.      Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od przyjęcia zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez  przeprowadzania ich ponownej oceny.

2.      Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po  przekazaniu/odbiorze/realizacji przedmiotu zamówienia.

 

VII.            SPOSÓB, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.      Oferta powinna być przesłana na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach,
ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice, mailowo na adres : [email protected]  lub złożona osobiście w sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach do dnia 27.06.2022 roku do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta – „Usługa na zwiększenie mocy elektrycznej w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach”

2.      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.06.2022 roku o godz 10:30

3.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.      Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją  ofertę.

5.      Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII.          OCENA OFERT

 

1.      Kryterium oceny ofert: cena – 100 %

2.      Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

3.      Wyłonionemu Wykonawcy zostanie zlecona usługa.

 

IX.              SKŁADANIE OFERT DODATKOWYCH

 

1.   Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

2.   Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

X.               OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH OFERTA NIE PODLEGA ROZPATRZENIU

 

1.   Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

2.   Oferta jest niekompletna.

3.   Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

4.   Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

XI.              PODSTAWY NIEUDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

1.   Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.

2.   Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3.   W przypadku, o którym mowa w rozdziale IX, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

4.   Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

5.   Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

XII.            DODATKOWE INFORMACJE

 

1.      Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego zapytania drogą mailową udziela:

Magdalena Kiepura (specjalista ds. administracyjnych) : [email protected]

2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3.      Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia  i nie stanowi podstawy do roszczenia praw  ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1.  – Wzór formularza oferty

Załącznik nr2. – Umowa (projekt)

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu z przeprowadzonego wyboru oferty

 

Do pobrania: Zapytanie ofertowe- Transformator CKiS