BIP - CEKIS Skierniewice

Rozmiar tekstu: A A A
STATUT Miejskiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją upowszechniania kultury prowadzoną przez Miasto Skierniewice i działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod nr 2, prowadzonym przez Miasto Skierniewice.
 2. Ośrodek posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Skierniewice.
 2. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie miasta Skierniewice.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4

 1. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
 2. Do podstawowych zadań Ośrodka należą w szczególności:
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, odnowa i udostępnienie dóbr kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
  • metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego,
  • prowadzenie kursów, przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego,
  • prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja i promocja twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, telewizyjnej, muzycznej i malarskiej),
  • organizacja lokalnych rynków kultury,
  • organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, festiwali, konkursów,
  • wypożyczanie książek, dzieł sztuki, kaset wideo i magnetofonowych oraz innych nośników informacji,
  • organizowanie kursów języków obcych,
  • organizowanie imprez rozrywkowych dla mieszkańców miasta,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • impresariat artystyczny,
  • prowadzenie kół i sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kluby),
  • organizowanie ruchu artystycznego (zespoły muzyczne, taneczne, teatralne i inne),
  • prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie kursów i szkoleń,
  • inicjowanie wspólnie z oświatą przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
  • świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych usług w zakresie kultury,
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego związanego z działalnością Ośrodka
 3. Ośrodek prowadzi:
            Kino „Polonez”
            Radio RSC
            Klub „Konstancja”

            Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości
 

ROZDZIAŁ III

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 5

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji przyznanej przez Miasto Skierniewice.

§ 6

 1. Działalność Ośrodka jest finansowana z wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji budżetowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 2. Ośrodek może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za świadczone usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 7

Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności przeznaczać na realizację zadań statutowych.

§ 8

 1. Wynagrodzenie dla pracowników ustala Dyrektor Ośrodka na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Ośrodek może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych.

ROZDZIAŁ IV

MIENIE OŚRODKA

§9

Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ V

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 10

 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Skierniewice.
 3. Dyrektor Ośrodka samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów określonych w odrębnych przepisach prawa.

§ 11

Organizację wewnętrzną Ośrodka ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta (art.13 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Statut Ośrodka nadaje Rada Miasta Skierniewice, która może dokonać zmian w Statucie.

§ 13

 1. Rada Miasta Skierniewice może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka.
 2. Statut nowej instytucji kultury powstałej w wyniku podziału lub połączenia nadaje Rada Miasta Skierniewice.
 3. W przypadku likwidacji zobowiązania i wierzytelności Ośrodka przejmuje Miasto Skierniewice.

§14

 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Wita Stwosza 2/4
96-100 SKIERNIEWICE
tel./fax (0-46) 833-44-89

Ostatnio aktualizowany: 15:25:56     15-03-2016


Redakcja biuletynu
Jesteś 15702 osobą odwiedzającą tą stronę